Очередное собрание акционеров состоится 27.03.2012 в 10-00

20.02.2012

Приватне акціонерне товариство «ВАЖПРОМАВТОМАТИКА»
код за ЄДРПОУ 21266653, місцезнаходження:
61072, м. Харків, проспект Леніна 56)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 27 березня 2012 р. о 10:00 год
за адресою: 61072, м. Харків,
проспект Леніна 56, офіс 410
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 09:30 до 09:50 год.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  • 1. Затвердження умов договору на надання інформації про проведення емітентом  загальних зборів, та використання права голосу. 
  • 2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
  • 3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
  • 4. Про порядок проведення загальних зборів.  
  • 5. Звіт Директора товариства про результати діяльності за 2011 рік.
  • 6. Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.
  • 7.  Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2011 рік

2010 рік

Усього активів

30845

12618

Основні засоби

1511

1539

Довгострокові фінансові інвестиції

1

1

Запаси

5369

569

Сумарна дебіторська заборгованість

13246

6916

Грошові кошти та їх еквіваленти

403

1641

Нерозподілений прибуток

7322

5434

Власний капітал

8081

6193

Статутний капітал

3

3

Довгострокові зобов'язання

277

277

Поточні зобов'язання

22447

6077

Чистий прибуток (збиток)

1888

-555

Середньорічна кількість акцій (шт.)

574

574

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

157

166

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину  21 березня 2012 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, проспект Леніна 56, офіс 413 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Кубишкін О.М. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати  документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.

Тел. для довідок: (057) 340-28-65

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні ДКЦПФР «Відомості ДКЦПФР» № 34(1287)  від 20.02.2012 р.

Директор

Скачать описание